Narzędzia

Mieszarka wolnoobrotowa, mieszadło koszyczkowe, kielnia, wiadro, paca zębata, gąbka.

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być równe, nośne, zwarte, pozbawione wszelkich substancji utrudniających przyczepność. Podłoża mineralne powinny mieć wiek co najmniej 28 dni a warstwa zbrojona w systemach ociepleń co najmniej 3 dni. Należy zwrócić szczególną uwagę na dokładne wyrównanie podłoża, gdyż pozostawione nierówności mogą być widoczne po zamontowaniu płyt paneli. Podłoża niejednorodne o zwiększonej chłonności należy zagruntować odpowiednio dobranym preparatem gruntującym. Powierzchnie, na które nakładany jest klej muszą być bezwzględnie zagruntowane farbą gruntującą Greinplast F lub Greinplast PP w wybranym kolorze. Farbę należy nanosić równomiernie za pomocą wałka malarskiego.

Wykonanie

Do przyklejania paneli można przystąpić po odpowiednim przygotowaniu podłoża i jego całkowitym wyschnięciu. Przed przystąpieniem do montażu należy odpowiednio rozplanować rozmieszczenie paneli na danej powierzchni, tak aby uniknąć zbyt wielu odpadów. Panele montować z odpowiednią szczeliną (fugą- gdzie fugę stanowi farba gruntująca Greinplast F w wybranym kolorze). Powierzchnię, na której montowane będą panele, należy pokryć równomiernie klejem Greinplast KA trans, przy pomocy pacy zębatej (ząb 2mm). Klej nakładać etapami na taką powierzchnię, która umożliwi przyklejanie paneli do nieprzyschniętej warstwy kleju (bez tzw. warstwy naskórka). W przypadku powierzchniowego wyschnięcia nałożony klej należy usunąć i zastąpić świeżym. Mocowany panel należy mocno docisnąć do powierzchni w taki sposób, aby rozłożony klej pokrył całą jego spodnią powierzchnię, a jego nadmiar wypłyną poza płytę panelu. Do dociśnięcia można używać wałka dociskowego. Nadmiar kleju niezwłocznie zebrać, całą powierzchnię przemyć wilgotną gąbką. Nie dopuszcza się mocowania paneli z częściowym pokryciem kleje Należy zadbać, aby cały układ wykonany był szczelnie powierzchniowo.

Dane techniczne

Wymiary 100cm x 40cm Zużycie kleju Greinplast KA trans 0,5 – 0,8 kg/m2

Atesty, świadectwa, normy, krajowe I europejskie oceny techniczne

Atest Higieniczny NIZP-PZH nr HK/B/0233/02/2017 ważny do 2022-04-27 świadectwo z zakresu Higieny Radiacyjnej: NIZP-PZH nr HR/B/23/2012 Greinplast OEA-KG Jest składnikiem systemu: Greinplast OE ITB-KOT-2020/1301 wydanie 1

Zalecenia i uwagi

Temperatura podłoża i otoczenia w trakcie prac i wysychania powinna wynosić od +5°C do +25°C. Paneli nie należy nakładać przy silnym wietrze, bezpośrednim nasłonecznieniu, opadach deszczu, bez stosowania zabezpieczeń ochronnych (siatki, plandeki). Warunki te należy utrzymać min. 3 dni od momentu ich nałożenia. W okresie tym niedopuszczalny jest spadek temperatury poniżej 5°C. Czas wysychania warstwy może ulec znacznym zmianom w okresie występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, dlatego też w tym czasie należy wydłużyć okres stosowania zabezpieczeń ochronnych do czasu całkowitego związania kleju. Ze względu na charakter produktu dopuszczalne są nieznaczne różnice grubości płyt, które przy montażu „bezfugowym” mogą być widoczne. Stosowane w procesie produkcji naturalne i barwione kruszywa mogą powodować niewielkie różnice kolorystyczne pomiędzy panelami. Zalecany jest więc naprzemienny montaż okładzin z różnych opakowań oraz zachowanie kilkumilimetrowej fugi. Informacje zawarte na opakowaniu mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą. Niedopuszczalne jest stosowanie innych klejów i impregnatów niż przewidziane przez producenta, gdyż może to w znaczący sposób obniżyć parametry całego układu.